DENTAL
JOBS

Operator:
Bulovka Dental Clinic a.s.
ID: 09259392

Clinic address:
Chlumčanského 497/5
Prague 8 - Libeň

Contact:
dentaljobs@bulovkadc.com

WE ARE
CURRENTLY HIRING

DENTAL HYGIENIST

We offer

Benefits

Requirements

If you are interested, contact us via the button below or send offers with your CV and a short motivation letter by e-mail to dentaljobs@bulovkadc.com

MÁM ZÁJEM
O POZICI

Na základě vyplněného dotazníku Vás bude kontaktovat zástupce personálního oddělením společnosti Bulovka Dental Clinic, a.s.

Souhlas se zpracováním údajů (GDPR)

Odesláním údajů a Vašeho životopisu do společnosti Bulovka Dental Clinic a.s., IČ: 09259392, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno.

I'M INTERESTED
ABOUT POSITION

Based on the completed questionnaire, you will be contacted by a representative of the personnel department of Bulovka Dental Clinic, a.s.

Consent to data processing (GDPR)

By sending data and your CV to Bulovka Dental Clinic as, IČ: 09259392, with its registered office at Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Prague 4, you consent to the processing of your personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (general Regulation on personal data protection (GDPR) and their storage in the personnel database of this company, in order to find employment for your person and for subsequent communication, ie you agree to their storage on data carriers, editing, searching in them, sorting, combining, making available Your pre-approved employers for the purpose of job offers and liquidations. Personal data will be processed to the full extent provided by you (especially name, email address, telephone, CV, etc.) and stored in electronic form (in the form of files) on an encrypted storage. Personal data will not be provided to third parties and will be accessible only to the relevant employee, the management of our company and further employers approved by you, requesting the position. Personal data will be shredded within 5 years from the date of their provision (unless the applicable regulations require retention for a longer period). Each data subject is entitled to request from us information on what personal data we process, an explanation regarding the processing of personal data, to request access to this data from us and to have it updated or corrected, to request the deletion of this personal data. The consent can be withdrawn at any time, for example by sending an email or a letter to the contact details of our company, and this request will be complied with, except in cases of legal obligations.