Obchodní podmínky

Smluvní podmínky společnosti Bulovka Dental Clinic, a.s. pro provozování e-shopu na webové doméně společnosti

        I.            Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde je na jedné straně společnost Bulovka Dental Clinic, a.s., se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 09259392, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25403, (dále jen „Společnost“) a na druhé straně je klient Společnosti, fyzická osoba spotřebitel nebo podnikatel, blíže specifikovaný ve Smlouvě (dále jen „Klient“), který má zájem o koupi zboží uvedeného na webových stránkách Společnosti.
 2. Podmínky upravují nákup a prodej zboží nabízeného zákazníkům Společnosti ze strany Společnosti prostřednictvím internetového prodeje na webových stránkách Společnosti bulovkadc.com (dále jen „Stránky“); Podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále též „Kupní smlouva“).
 3. Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je Klientem nebo zákazníkem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění ze smlouvy uzavřené se Společností jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vztahují se na něho platné právní předpisy České republiky na ochranu spotřebitele. V ostatních případech se bude jednat o prodej mezi podnikateli.
 4. Podmínky, Smlouva a kupní smlouva, se řídí platnými právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropské unie; zejména se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

     II.            Vztahy ze Smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi Společností a Klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu Společnosti ze strany Klienta, a to potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami v rámci objednávky zboží na Stránkách, ze strany Klienta.
 2. Objednávkou se rozumí takové jednání Klienta, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady ceny. Podmínkou platnosti objednávky učiněné přes Stránky, je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Podmínkami na webových stránkách Společnosti www.bulovkadc.com a potvrzení Klienta o tom, že se s těmito Podmínkami seznámil.
 3. V případě kupní smlouvy uzavřené na zboží, které Společnost nemá v době jeho objednávky skladem, je Společnost oprávněna odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že nákupní cena takového zboží pro Společnost od jeho dodavatele se oproti pořizovací ceně, ze které vycházel při určení kupní ceny Klientovi, změnila o více jak 2 %. Stejně tak je Společnost oprávněna odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí, nedodává nebo jeho dodání je spojeno se zvláštními obtížemi nebo náklady, které Společnost nemohla předvídat.
 4. Společnost nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí návrhu k uzavření Smlouvy potvrdí Klientovi elektronickou formou, zda shora uvedený návrh přijala či nikoli.
 5. Společnost si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy, zejména v případě, že návrh na uzavření Smlouvy obsahuje neúplné či zjevně nepřesné údaje o Klientovi, nebo není možné Klientovi poskytnout produkt z důvodu, že již není v aktuální nabídce Společnosti. V případě odmítnutí návrhu k uzavření smlouvy se Společnost pokusí kontaktovat Klienta za účelem zpřesnění informací v předmětném návrhu, případně za účelem zaslání nového návrhu k uzavření Smlouvy.
 6. K uzavření Smlouvy dochází prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1827 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením tohoto článku Podmínek. Tyto prostředky umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Na objednávku zboží prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména prostřednictvím webových stránek Společnosti www.bulovkadc.com) se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem. Na veškeré smluvní vztahy vyplývající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se u nákupu ze strany spotřebitele použijí zvláštní ustanovení zákona o spotřebitelském právu.

  III.            Platební podmínky, dodací podmínky, ceny

 1. Zboží prodávané Klientovi ze strany Společnosti, je Klient oprávněn hradit prostřednictvím platební brány nebo v hotovosti v Provozovně v místě k tomu určeném a v době, kterou stanoví Společnost, a to v případě, že Společnost nevyžaduje po Klientovi v konkrétním případě jiný způsob hrazení služeb a zboží poskytovaných, resp. prodávaného Společností.
 2. V případě hrazení zboží ze strany Klienta prostřednictvím platební karty, se kterou je Klient oprávněn nakládat, se považují za uhrazené okamžikem, kdy bude předmětná prováděná transakce schválena bankovním ústavem, a to bezprostředně po provedené transakci.
 3. Produkty a zboží Klient převezme osobně v Provozovně, jiný způsob doručení není možný.
 4. Platným ceníkem/sazebníkem se rozumí aktuální ceny, uvedené u Produktů a zboží na webových stránkách Společnosti www.bulovkadc.com.
 5. Ceny zboží, nabízeného Společností na webových stránkách Společnosti www.bulovkadc.com jsou smluvní a jsou zveřejněny na tomto internetovém portálu. Ceny jsou stanoveny v konečné výši, včetně příslušné daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě prokazatelného omylu nebo chyby v rámci zalistování zboží na Stránkách, není Společnost povinna zboží za nesprávnou Klientovi cenu dodat.
 6. Akční ceny zboží a Produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 7. Produkty a Zboží zůstávají do úplného zaplacení a převzetí majetkem Společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu nebo zboží Klientem.

  IV.            Ochrana osobních údajů

 1. Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem Smlouvy/kupní smlouvy je výslovný souhlas Klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů, uvedených v návrhu k uzavření Smlouvy/objednávce služeb nebo zboží, ve prospěch a pro účely Společnosti, to vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas není obsahem každé Smlouvy; v případě, že tento souhlas je nezbytný k řádnému uzavření typové Smlouvy nebo kupní smlouvy, Smlouva/kupní smlouva na ustanovení tohoto odstavce článku Podmínek a na ustanovení tohoto článku odstavce 3 až 7 odkazuje.
 2. Každý zákazník (fyzická osoba) má právo obdržet informace o zpracování osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje o zákaznících pouze v rozsahu registrace, tedy v rozsahu nezbytném pro uchování údajů o profilu zákazníka na webových stránkách, pro plnění smluvních povinností. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, budou k nim mít přístup pouze zaměstnanci a vedení Společnosti. Osobní údaje budou skartovány do 5 let od ukončení registrace subjektu (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje společnost zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům – tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností bezodkladně vyhověno. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má každý subjekt právo obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

     V.            Poučení klienta – spotřebitele o možnosti odstoupit od kupní smlouvy

 1. Klient – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy mu bylo zboží doručeno, a to pouze za předpokladu, že byla objednávka učiněna prostřednictvím webových stránek Společnosti a zboží je nepoužité a v neporušeném původním obale. Odstoupení od smlouvy může Klient – spotřebitel provést prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Formulář„).  Klient – spotřebitel Formulář doručí písemně na adresu sídla Společnosti: Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4 nebo na email recepce@bulovkadc.com.
 2. Pro dodržení lhůty k odstoupení postačí, aby Klient – spotřebitel odeslal odstoupení poslední den 14denní lhůty prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupní cena bude Klientovi – spotřebiteli bez zbytečného odkladu vrácena poté, co bude Společnosti doručeno platné odstoupení Klienta – spotřebitele a vrácené zpět nepoškozené a nepoužité zboží. Klient – spotřebitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho vzhledem, vlastnostmi a funkčností.
 3. V případě platby za zboží prostřednictvím platební brány, je Společnost oprávněna od vrácené kupní ceny odečíst poplatky provozovatele platební brány za přijatou úhradu zboží. Jiné náklady nebudou Klientovi – spotřebiteli účtovány.

  VI.            Závěrečná ustanovení

 1. Aktuální znění Podmínek bude vždy zveřejněno na webových stránkách Společnosti bulovkadc.com.
 2. Změna Podmínek je vůči Klientu účinná okamžikem, kdy s ní vyjádří svůj souhlas. Za souhlas s takovou změnou se pro potřeby Smlouvy a těchto Podmínek považuje i dokončení objednávky produktů.
 3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 4. Záruční a reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy nebo kupní smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky u tuzemských soudů.
 6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2022
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy 

MÁM ZÁJEM
O POZICI

Na základě vyplněného dotazníku Vás bude kontaktovat zástupce personálního oddělením společnosti Bulovka Dental Clinic, a.s.

Souhlas se zpracováním údajů (GDPR)

Odesláním údajů a Vašeho životopisu do společnosti Bulovka Dental Clinic a.s., IČ: 09259392, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno.